ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් රසම රස බිරියානි එකක්/ Biriyani

.


 • Serves: 4
 • Preparation Time: 30min
 • Cooking Time: 30min
 • cook Additional Note:

Edinborough Products Used

Ingredients

 • Garlic
 • Onion
 • Curry leaves
 • Carrot
 • Beans
 • Tomato
 • Brinjal
 • Potato
 • Chicken breast with bone
 • Yellow powder
 • Coriander powder
 • Edinborough Chinese chili paste
 • Edinborough soya sauce
 • Basmathi rice
 • Cashew nuts
 • Water
 • Salt
 • Pepper powder

Instructions

 1. For cooking demonstration visit our YouTube
 2. https://youtu.be/DndX90NOAwo
Buy Now

Provide A Feedback